Stavíte? Nepodceňujte stavební dozor

Seriál odborných doporučení, návodů a právních informací, jak co z nejmenším rizikem postavit kvalitní dům nebo provést rekonstrukci stávajícího domu.

Každý kdo se zabývá myšlenkou výstavby rodinného domu či rekonstrukci nebo modernizaci, se musí nejdříve seznámit se stavebním zákonem, zajistit si popřípadě vhodný pozemek, financování stavby, kvalitní projektovou dokumentaci a také si zajistit budoucího zhotovitele celé stavby nebo jednotlivé subdodavatele.

Není-li stavebník odborníkem v investiční oblasti, může narazit na řadu úskalí, a to ve fázi přípravy území, projektové dokumentace, tak ve fázi realizace a předání dokončené stavby.

Pokud se ve stavebnictví dostatečně neorientujete, je vhodné si ke všech rozhodujících věcech přizvat odborníka s praxí ve stavebnictví, nejlépe kvalifikovaný odborný dozor, který bude Vaší prodlouženou rukou a která bude hlídat Vaše zájmy z hlediska projektování stavby, uzavírání smluv, kontroly cenových nabídek, sestavení platebního kalendáře a vedení odborných jednání se zhotoviteli v průběhu realizace stavby. Také Vám bude kontrolovat plnění termínu dokončení výstavby, ale především Vám zajistí kvalitně provedenou stavbu.

Zkušenosti z naší praxe nám ukazují, že velmi častým důvodem nespokojenosti stavebníků s kvalitou prací zhotovitelných firem bývá podcenění přípravné fáze výstavby – od výběru erudovaného projektanta až po volbu vhodného zhotovitele a uzavření smluvních vztahů a jejich následných plnění. Tato skutečnost je provázena i ne vždy dostatečnou úrovní právního vědomí objednatele či nedostatkem kontroly, především úlohy zkušeného odborného stavebního dozoru stavebníka.

Neobvyklá není ani situace, kdy při výběru zhotovitele dochází ke snižování ceny pod minimální úroveň, za kterou lze zakázku realizovat Stavebník se tak v lepším případě může dostat i vlastní vinou do situace, v níž chce-li stavbu užívat, je nucen vynakládat další finanční prostředky k jejímu dokončení při současném prodlužování lhůty výstavby. Nezřídka vstupuje do sporu se zhotovitelem.

Další častou příčinou vzniku nekvalitního stavebního díla je požadavek stavebníka na urychlení procesu realizace, který vede k porušení technologické kázně na stavbě či ke zjednodušení některých procesních úkonů nezbytných k tomu, aby bylo dílo nejenom včas ale i řádně a v požadované kvalitě předáno do užívání.

Doporučení: Stavební dozor na stavbách je nutné si vždy zajistit, i když je stavba prováděna tzv. „na klíč“ nebo svépomocí!

Díl č. 2 – Smlouva o dílo.

Díl č. 3 – Smluvní vztahy, podstatné a doporučené náležitosti právního vztahu.