ENERGETICKÉ AUDITY A PRŮKAZY PENB

 1. Kdy vzniká povinnost opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) často mylně označován pod pojmem “energetický štítek”, ale je to dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Ucelenou částí budovy může být myšlena např. podlaží, bytová jednotka, kanceláře nebo jiná část budovy určena k samostatnému užívání.

(1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou  povinni:

a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) opatřit si průkaz u budovy  s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než

350 m2 a od 1. ledna 2019

Komentář:

ad a)

V případě všech novostaveb je zcela zřejmé, že při žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby je nutné doložit vypracovaný průkaz. Tato povinnost je platná již od 1.1.2013.

Při větší změně dokončené budovy je nutné znát její definici dle zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Jedná se o změnu dokončené budovy na více než  25 % celkové plochy obálky budovy. Větší změnou je nejčastěji např. výměna oken nebo zateplení fasády. Pokud je výměna nebo zateplení provedena na méně než 25 % celkové plochy obálky budovy, jedná se o jinou než větší změnu dokončené budovy a průkaz se zpracovávat nemusí, nicméně platí stále povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budov dle §7 zákonu č. 406/2000 Sb. v platném znění! Nepovinné zpracování průkazu ENB neznamená neplnit požadavky na energetickou náročnost budov!

Požadavky na větší změnu dokončené budovy nastávají platné také tehdy, jestliže dojde ke změně způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni: a) opatřit si průkaz:

1. od 1. ledna 2016 při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

2. od 1. ledna 2016 při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

Komentář:

ad a) 1 – 3

Vlastník budovy nebo SVJ je povinen zpracovat si průkaz, pokud budovu nebo její ucelenou část prodává či pronajímá. Např. při pořízení/pronájmu bytové jednotky dnes musíte obdržet vypracovaný průkaz nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy.

Vlastník jednotky je povinen:

a) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 1. možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky, 2. od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

b) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii 1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy, 2. od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

Komentář:

Vlastník jednotky je povinen opatřit si průkaz až tehdy, pokud jednotku prodává nebo pronajímá.

Povinnosti podle odstavců (1) až (3) se nevztahují na případy:

 1. u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 2. b) na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci,
 3. c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 4. d) u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,

Komentář:

Energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

ad b)

Nutno doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

ad e)

Prokazuje se fakturami za uplynulé 3 roky.

.

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově a musí být zpracován příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b).

Komentář:

Vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis.

Komentář:

Jedná se o vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov v platném znění.

Obr. 1 – Grafická část průkazu energetické náročnosti budov.

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

Komentář:

Jedná se o průkaz energetické náročnosti budovy, nikoliv bytové jednotky apod. Průkaz vypracovaný pro objekt se používá pro potřeby prodeje či pronájmu bytu.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Komentář:

Je zřejmé, že na základě tehdejší materiálové základny by stejně objekt vycházel v klasifikační třídě G. Zákon se v těchto případech nevyjadřuje k případům, kdy sice nedošlo k větší změně dokončené budovy, ale mohlo dojít ke změně technického systému vytápění (např. změna otopného zdroje).

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c) zákonu č. 406/2000 Sb., v platném znění.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob (§ 12a)

Jako stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nesplní povinost  podle  § 9a odst. 1,

 1.  opatřit si průkaz energetické náročnosti budov (PENB) u budovy  s celkovou energeticky vztažnou plochou větší   než  350 m2 a od 1. ledna 2019,

Odpovědnost právnické a fyzické osoby 

1. Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho páchání a jeho následkům a k okolnostem, za nihž byl spáchán,

2. Správní delikty podle tohoto zákona projednává Státní energetická inspekce. O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát.

3. Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu  právnické  osoby.

 • Jak se vyznat v průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy mívá desítky stran. Grafická část je jeho nejznámějším dílem. Přehledně shrnuje nejdůležitější informace o energetické náročnosti dané nemovitosti. Zde se věnujeme stručnému popisu dvou nejdůležitějších stránek PENB. Uvedené obrázky jsou modelové.

Legislativní úprava

Metodika výpočtů průkazu se v čase podstatně měnila. Současné průkazy se zpracovávají podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších změn (především novely č. 318/2012 Sb.) a vyhlášky č. 78/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 230/2015.

Identifikace nemovitosti

Na tomto místě se uvádí adresa a typ budovy, doplňují se také údaje o ploše obálky budovy (obálkou budovy se rozumí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu – citace ze zákona 406/2000 Sb.), celkové energeticky vztažné ploše (celkovou energeticky vztažnou plochou se rozumí vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy – citace ze zákona 406/2000 Sb.) a objemovém faktoru (objemový faktor je podílem plochy obálky budovy a jejího objemu zahrnujícího veškeré prostory s upravovaným vnitřním prostředím; čím je hodnota nižší, tím má budova méně ploch, kterými z ní uniká energie).

Fotografie domu

Fotografie slouží k jednoznačné identifikaci domu. Je to i důkaz toho, že zpracovatel budovu skutečně navštívil a prohlédl.

Zařazení do klasifikační třídy energetické náročnosti

Zařazení odráží celkovou spotřebu energie nutnou k standardizovanému způsobu užívání budovy. Tento fakt je třeba zdůraznit. Kategorie energetické náročnosti není stanovena pro konkrétní způsob provozování, ale pro provozování takové, kdy jsou parametry nastaveny podle normových standardů. Ty jsou obsaženy v technicko normalizační informaci TNI 730331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Počítají se všechny energonositele, které hrají roli (např. elektřina, plyn, biomasa, uhlí). Výsledkem je příslušnost budovy do jedné ze 7 klasifikačních tříd.

Povinnost stanovit doporučená opatření

Podle toho, k jakému účelu je Průkaz energetické náročnosti budovy zpracováván, může nastat zpracovateli povinnost provést analýzu využitelnosti tzv. alternativních zdrojů energie (využití OZE – obnovitelných zdrojů energie, kam se řadí využití sluneční energie, energie větru a energie biomasy). Dále může zpracovateli nastat povinnost posoudit navržená opatření při tzv. vetší změně dokončené budovy, kdy má za povinnost posoudit návrhy stanovené projektovou dokumentací, případně doplnit návrhy vlastní, pokud dojde k závěru, že je to opatření efektivní.

Doporučení musí být vždy provedena tak, aby byl splněn požadavek na jejich provedení na tzv. nákladově optimální úrovni. Tento pojem je definován v § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické certifikaci budov. Jsou-li formulována doporučující opatření, v grafickém vyjádření klasifikační třídy se projeví jejich vliv prostřednictvím šipky s označením „Dop.“. Díky tomu pak může po realizaci opatření dům spadat do jiné skupiny.

Zařazení do klasifikační třídy vlivu budovy na životní prostředí

Toto schéma informuje o tom, jaké množství primární neobnovitelné energie je zapotřebí vyrobit pro výše popsaný modelový provoz dané budovy. Jde o to, že např. elektřina pro vytápění se musí vyrobit v elektrárně, která používá své vlastní energetické vstupy a potřebné množství elektřiny vyrábí s nějakou účinností; navíc vyrobenou elektřinu musí dopravit na místo spotřeby prostřednictvím rozvodné sítě, kde se uplatní další ztráty vzniklé odporem kabelů.

Pro stanovení množství primární neobnovitelné energie se používají tzv. faktory neobnovitelné primární energie podle typů spotřeb. Obecně se dá říci, že čím více obnovitelných zdrojů energie daný dům používá, tím menší má vliv na životní prostředí.

Celková hodnota spotřeby energie pro nemovitost

Jde o celkový součet dodané energie pro budovu v MWh nebo GJ.

Celkový vliv budovy v jednotkách energie – MWh nebo GJ

Zde je číselně vyjádřen celkový vliv budovy při jejím modelovém užívání.

Seznam doporučených opatření

V případech, kdy energetický specialista formuluje doporučení, se na tomto místě objeví jejich seznam.

Dílčí ukazatele energetické náročnosti

Tato tabulka zachycuje úrovně potřeby energie pro obálku a jednotlivé kategorie technických zařízení budovy (vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení). Na první pohled je tak vidět, kde má dům největší rezervy.

Jsou-li energetickým specialistou formulována doporučení, jejich vliv se projeví zobrazením šipky s popisem „Dop.“, která zachytí změnu.

Podíl zdrojů energie na provozu budovy

Tento graf přehledně ukazuje, jaký je podíl jednotlivých energonositelů (elektřina, plyn, biomasa, uhlí, …) na typizovaném provozu budovy.

Identifikace zpracovatele průkazu

Na každém průkazu musí být jednoznačně identifikován jeho zpracovatel vč. kontaktu, podpisu a kulatého razítka s evidenčním číslem MPO ČR.

Doba platnosti PENB

Dále je vyznačeno datum, do kdy PENB platí. Platnost je standardně 10 roků od data vystavení nebo do doby nejbližší provedené větší změny dokončené budovy (viz předchozí text).

 • ENERGETICKÝ POSUDEK

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a celkového vyhodnocení.

Co obsahuje energetický posudek

Součástí energetického posudku je:

 • titulní list,
 • účel zpracování podle,
 • identifikační údaje,
 • stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
 • evidenční list energetického posudku
 • kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

4. JAKOU DOKUMENTACI K PENB POTŘEBUJETE

K získání Průkazu energetické náročnosti budovy vám u nové stavby postačí projektová dokumentace v rozsahu stavebního povolení. U starších budov si vyžádejte kopii dokumentace na stavebním úřade.

Seznam podkladů k průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

 1. Průvodní zpráva projektové dokumentace
 2. Plán situace stavby
 3. Z technické části projektové dokumentace:
 4. Technická zpráva

     Tyto podklady mají obsahovat:

 • popis způsobu vytápění a ohřevu TUV, vč. hlavních technických parametrů (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech) a bude-li instalováno, take nucené větrání
 • popis vzduchotechnického zařízení, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního, příp. Solankového, výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany).

  4.Z architektonické a stavebně-technické části projektové dokumentace:

 • Technická zpráva
 • Půdorys jednotlivých podlaží (vč. případného suterénu)
 • Řezy
 • Pohledy

Tyto podklady mají obsahovat:

 • Skladby podlah, stěn, stropních a střešních konstrukcí
 • Typ oken (svislých a střešních), balkonových a vchodových dveří (plastových, dřevěných, hliníkových, dřevo-hliníkových a jejich zasklení /dvojsklo, trojsklo/ s náplní vzduchu, argonu nebo kryptonu)