Stavební dozor a smlouva o dílo

Činnost stavebního dozoru by měla být zakotvena i ve smlouvě o dílo, která je sjednávána mezi investorem a zhotovitelem stavby. Ve smlouvě o dílo musí být specifikována práva a povinnosti stavebního dozoru.

Součástí  smlouvy o dílo musí také být položkový rozpočet, platební kalendář a harmonogram výstavby (časový plán výstavby).

Položkový rozpočet musí být vypracován tak, aby zřejmé, z čeho se skládá kompletní dodávka předmětného díla, nikoliv jednoduchý propočet části díla. Z položkového rozpočtu musí být zřejmé pro investora a stavebního dozoru nikoliv jen cena, ale jaký bude použitý materiál nebo systém na stavbě pro jednotlivé části díla z čeho a z jakého materiálu bude dílo prováděno a jaká bude použita technologie jednotlivých výrobců.

Platební kalendář se musí sestavit tak, aby byl pro obě strany smlouvy vyrovnaný. Stavební firmy by neměli požadovat více jak 50% z ceny části díla (spodní stavba – základy, horní hrubá stavba, střešní konstrukce,  otvorové výplně, fasáda, podlahy, veškeré technologické části stavby a instalační práce), za kterou jsou schopni v měsíčních cyklech vystavovat faktury, za skutečně provedené práce  a doplatek by měl být potom zaplacen po dokončení a předání dílčího plnění díla. Platební kalendář by měl navazovat na harmonogram výstavby.

V případě, že investor podepíše nevýhodný splátkový kalendář, tak je zde nebezpečí pro investora, že stavba nemusí být dokončena i když jste dopředu zaplatil skoro 100% částky, třeba při rozestavěnosti cca 70%, Zhotovitel, který sestavuje platební kalendář, tak obvykle požaduje po stavebníkovi 150% – 200% vyplacení částky dopředu na dílčí práce, aniž by práce zahájil. V případě, že zhotovitel takto sestaví nevýhodný platební kalendář, tak Vám v poslední splátce může zůstat pouze  1-2% z celkové ceny díla, což je zanedbatelná částka k dokončení díla a zhotovitel se vzdá poslední splátky, v důsledků neodstraněných vad a nedodělků, protože je to pro něj z finančního hlediska a odpovědnosti za vady velice  finančně výhodné.

Minimální částka poslední splátky by měla být v rozmezí 15 – 20% z ceny celkového díla a to proto, aby stavebník měl možnost při vadně provedeném díle nebo nedodržení harmonogramu výstavby, provést zádržné finančních prostředků  při nedodržení Smluvního vztahu – SoD.

Harmonogram výstavby (tvorba časový plánu výstavby) slouží jako průvodce během celé výstavby, informuje o časovém průběhu stavby a její celkové realizaci. Může být zpracován na vyžádání stavebníka nebo stavebního úřadu. Tento dokument má velkou výpovědní hodnotu nejen z hlediska trvání výstavby a i z kapacitního pohledu (materiál, energie, lidské zdroje), a také pro financování výstavby. Vypracování časového plánu závisí především na rozpočtu určeném na stavbu domu, protože na jeho základě se vytváří kalkulace.

Nejčastější a nejpřehlednější způsob zobrazování časového plánu je harmonogram. Časový harmonogram obsahuje všechny základní údaje o připravované výstavbě. Do časového plánu můžeme zahrnout i práce, které souvisejí se samotnou přípravou staveniště, jako jsou například asanační práce v místě výstavby, vybudování nebo překládky inženýrských sítí, garáž, oplocení či terénní úpravy. Z vyjmenovaných objektů se potom sestaví takzvaná objektová sestava, která obsahuje i termíny začátku a ukončení výstavby objektů i s předpokládanými rozpočtovými náklady.

Časový plán obsahuje také grafickou část, která se skládá z časové osy rozčleněné na kvartály a měsíce (u větších staveb i roky), kde se taktéž zakreslí předpokládaný průběh výstavby s návaznostmi, případně přerušení stavby. Vytvoření časového harmonogramu má význam i při rozsáhlejší rekonstrukci. Minimální časové období, které má význam dokumentovat v časovém harmonogramu, je jeden týden (harmonogram naplánovaný po dnech má velmi velkou pravděpodobnost, že bude zrušen hned po prvním týdnu realizace stavby). Obvykle se časová období v plánu dělí po měsících.

Tento dokument vyjadřuje záměr stavebníka a poskytuje mu tak přehled o zamýšlených aktivitách, které vy jako vlastník můžete korigovat. Podle časového plánu můžete zjistit, zda realizace stavby domu postupuje podle termínu, který vám slibuje stavební firma.

Při plánování stavby domu je důležitá konzultace se stavební firmou a autorizovaným stavebním dozorem.