Jak správně přejímat hotovou stavbu

Přejímací řízení je akt, kterým zhotovitel předává a objednatel přejímá předmět smlouvy o dílo.

Nemalý vliv na hladký průběh přejímky má i výběr zhotovitele, který se projeví nejen v průběhu realizace, ale i na konci stavby. Pokud jsme stavěli dům s kvalitní stavební firmou, průběh realizace spolu s námi hlídal nezávislý technický dozor stavebníka (TDS), neměli bychom mít žádné obavy z předání a převzetí stavby, stavba bude dokončena a předávána bez vážných vad a nedodělků. Obvykle se totiž v celém průběhu výstavby objednatel i zhotovitel setkávají na pravidelných kontrolních dnech na stavbě a na veškeré případné připomínky objednatele zhotovitel okamžitě reaguje a odstraňuje případné nedostatky při realizaci. Také účast kvalitního TDS v celém průběhu realizace by nám měla zaručit, že se na konci stavby neobjeví fatální nedostatky a nedodělky, které znemožní přejímku uskutečnit.

Jednou z jistot pro pozitivní přejímku je, pokud v celém průběhu realizace TDS odpovědně přebírá tzv. zakrývané konstrukce, v současné době obvykle doložené fotodokumentací. Tím máme prakticky vyloučeny i budoucí skryté vady a můžeme se věnovat pouze případným vadám a nedodělkům zjevným a při výzvě zhotovitele zahájit proces přejímacího řízení a těšit se na nový domov. Obvykle jsou veškerá ujednání, jak má přejímka proběhnout, řešena ve smlouvě o dílo. Zde je konstatováno, jakým způsobem zhotovitel vyzve objednatele, v jakém časovém předstihu tento akt oznámí – obvykle je výzva zapsána do stavebního deníku a zároveň jsou zúčastnění obesláni e-mailem.

V současné době nejpoužívanější způsob korespondence „ Předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem“ je mít tento způsob již zakotvený ve smlouvě o dílo!

Návrh textové části „Předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem“, zakotvený ve smlouvě o dílo:

10.1. Dílo bude považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle 2 této smlouvy /oddíl, kde se definuje předmět díla/nebo později sjednaných dle této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, tj. bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla, a budou předány veškeré doklady nutné k užívání dokončené stavby.

10.2. Po dokončení díla vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla. Dílo bude předáno na stavbě samé. Z předání díla bude učiněn zápis se soupisem všech vad a nedodělků, s termínem určení jejich odstranění. Objednatel je povinen do pěti dnů od převzetí výzvy zhotovitele zahájit přejímací řízení.

10.3 Dílo je provedeno řádně tehdy, odpovídá-li rozsahu a kvalitě dohodnuté v této smlouvě a nevykazuje žádné vady a nedodělky bránící užívání díla, které byly případně zjištěny na předběžné prohlídce díla dle odst. 10.5.

Zhotovitel předá objednateli k přejímce díla veškeré doklady o zkouškách a revizích, vyžadovaných k užívání dokončené stavby včetně zaměření skutečného stavu pro vklad do katastru nemovitostí a měření radonu v dokončeném objektu. Rovněž tak zhotovitel předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně výrobků

zabudovaných, pevnostních zkoušek betonových konstrukcí, atesty dodávek, záruční listy, návody na obsluhu zařízení atd.

10.4 Zhotovitel dokončené dílo zprovozní a provede komplexní vyzkoušení za účasti objednatele. Termín komplexního vyzkoušení bude oboustranně dohodnut. Komplexní vyzkoušení bude považováno za ukončené oboustranně schváleným protokolárním zápisem potvrzujícím splnění projektovaných parametrů.

10.5 Zhotovitel vyzve minimálně 15 dní před předáním díla objednatele k předběžné prohlídce díla za účasti zástupce zhotovitele a objednatele. Tato předběžná prohlídka se bude konat 10 dní před plánovaným předáním díla. Před předběžnou prohlídkou díla zhotovitel provede vlastní kvalitativní kontrolu své provedené práce, sepíše své vady, které do předběžné prohlídky odstraní, nebo stanoví závazný termín jejich odstranění. Pokud budou při této prohlídce zjištěny další nedodělky a vady díla, budou tyto uvedeny v zápise z této prohlídky a bude soupis vad zhotovitele o tyto vady doplněn.

10.6 Zhotovitel je povinen odstranit tyto nedodělky a vady díla nejpozději do zahájení přejímky díla. Zhotovitel předá objednateli k přejímce díla 1x dokumentaci se zakreslením změn oproti projektu stavby.