Doklady pro dokončení stavby – kolaudace

Základní informace o některých předepsaných zkouškách, měřeních a předávaných dokladech dokončené stavby.

A. SOUHRNNÉ DOKLADY PŘEDÁVANÉ ZHOTOVITELEM PŘI DOKONČENÍ – PŘEDÁNÍ STAVBY OBJEDNATELI

· Zápis o předání a převzetí stavby se soupisem vad a nedodělků

· Dokumentace skutečného provedení stavby – zakreslení skutečně provedeného stavu

· Geometrický plán, geodetické zaměření skutečného provedení

· Doklad o předání a zaměření skutečného provedení stavby, potvrzení o převzetí geodetické dokumentace

· Stavební deník s orginálními zápisy od zhotovitele podepsaný TDI

· Čestné prohlášení zhotovitele o provedení stavby v souladu s PD a s podmínkami a požadavky stavebního povolení

· Potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci – rozděleny na druhy odpadu

· Odborný posudek – měření radonu

· Zápis o odevzdání a převzetí rozhodujících dodávek mezi dodavatelem a zhotovitelem

· Protokol o měření hluku v místnostech stavby podle stanoviska HS

B. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

· Kontrola vytyčení stavby

· Zápis o převzetí základové spáry stavebním dozorem, projektantem, statikem (geologem) ve stavebním deníku zhotovitele

· Protokoly o zkouškách krychelné pevnosti použitých betonů

· Zápisy o kontrole části stavby, konstrukcí a zařízení předávaných objednateli (zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem – zápisem potvrzeným TDI: např. zápis o převzetí hydroizolace spodní stavby, zápis o kontrole vytyčení hlavních směrů obvodových a nosných zdí a příček atd.)

· Kontrola osazení otvorových výplní

· Kontrola rovinnosti dokončených povrchů

C. ELEKTROINSTALACE 

· Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení (uvádí se evidenční číslo osvědčení – oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize)

· Protokol o měření intenzity umělého osvětlení

· Osvědčení o provedení zkoušky typového rozvaděče (uvádí se výrobní číslo, typ rozvaděče a výrobce)

· Zpráva o výchozí revizi hromosvodu

D. VNITŘNÍ VODOVOD, KANALIZACE, PLYN

· Zápis o provedené zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace (prohlídka a zkouška těsnosti – vodotěsnosti resp. plynotěsnosti vnitřní kanalizace)

· Zápis o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí

· Zápis o provedené desinfekci a proplachu vodovodního potrubí

· Zápis o výchozí revizi plynového zařízení

· Záruční listy od technických systémů

E. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ – TOPENÍ

· Zápis o tlakové zkoušce a prohlídce topného systému

· Revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty

· Protokol o komplexním vyzkoušení topného systému (topná zkouška)

· Provozní řád a záruční listy od technických systémů

· Zpráva o tlakové zkoušce odběrných plynových zařízení

· Předávací protokol plynové kotelny, včetně osvědčení o technické prohlídce

· záruční listy od technických systémů

F. VZDUCHOTECHNIKA

· Protokol o komplexním vyzkoušení (zkušebním provozu) vzduchotechnického zařízení

· Revizní zpráva měření a regulace

· záruční listy od technických systémů

G. POŽÁRNÍ OCHRANA

· Doklad o provedené montáži SDK konstrukcí s požární odolností (stěny, podhledy atd.) – prohlášení o jejich provedení v souladu s § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dohledu

H. PŘÍPOJKY

· Zápis TDS ve stavebním deníku o povolení záhozu vnitřní ležaté kanalizace

· Zápis správce kanalizace ve stavebním deníku o provedené prohlídce a převzetí kanalizačních přípojek splaškové a dešťové kanalizace s povolením záhozu

· Protokol podepsaný správcem vodovodu o provedené kontrole vodovodní přípojky

· Zápis o předání dokumentace skutečného provedení vodovodní přípojky správci vodovodu

· Protokol o tlakové zkoušce přípojky vody

· Protokol o zkoušce těsnosti venkovní kanalizace

· Geodetické zaměření skutečného provedení přípojek

· Potvrzení o předání geodetické dokumentace

· Zpráva o revizi elektrického zařízení – přípojky 1kV (uvádí se evidenční číslo osvědčení – oprávnění revizního technika elektro, datum provedení revize)

· Potvrzení správce o převzetí zákresu přípojky 1kV