DOTAČNÍ PROGRAM

Úvodem

Naše firma TERMOBAU Ladislav Nejedlý s.r.o. se zabývá dotačním poradenstvím, kde nejznámější je dotační program Nová zelená úsporám který byl zahájen v roce 2009 a pokračuje i po roce 2020. Od samého začátku jsme zpracovali stovky žádostí a vypracovali jsme veškerou potřebnou dokumentaci včetně administrace žádostí.

Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s dotačním programem Nová zelená úsporám, můžeme odborně informovat potencionálního zájemce o všech dotačních titulech v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Program je určený pro majitele rodinných domů v celé ČR. Průměrná výše dotace je maximálně 50% z celkových způsobilých výdajů nebo doložených faktur.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN:

RODINNÉ  DOMY

 • Pro vlastníky rodinných domů – zateplování, instalace a obnovitelné zdroje energie,
 • Pro stavebníky, kteří staví domy v „pasivním“ standardu,

OBLAST  A: Zateplování, výměna oken a dveří

 • Dotace určená dle výměr zateplovaných či měněných konstrukcí,
 • Výše dotace je odstupňována dle výše úspory a dosažených energetických parametrů budovy po realizaci opatření,
 • Povinná výměna nevyhovujícího zdroje tepla na vytápění,
 • Realizace zelených střech až 500 Kč/m2 navíc,
 • Bonus až 20.000,-Kč při kombinaci se žádostí z „kotlíkových dotací“

OBLAST A: Dotace na stínící techniku

 • Venkovní rolety, žaluzie nebo slunolamy,
 • Dotace 500 nebo 1000 Kč/m2  stíněné plochy dle způsobu ovládání
 • Uznatelnost výdajů od 1.9.2018,

OBLAST C 1, C 2: Výměna zdrojů tepla

 • Program doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“, podporuje:
 • Výměny lokálních topidel (kamna)
 • Výměny elektrických zdrojů tepla za tepelná čerpadla,

OBLAST C.3: Solární systémy 

 • Systém musí být umístěn na stavbě
 • Možnost bonusu 10 000 Kč pro systémem s ohřevem vody při současné žádosti o „kotlíkové dotace

Solární termické systémy

 • Dotace 35 000 Kč (pro přípravu TV a přípravu TV a přitápění

Solární fotovoltaické systémy

 • Dotace 35 000 Kč – 150 000 Kč (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).
 • Instalovaný výkon nesmí být vyšší ne 10 kWp.
 • Vyrobená energie musí sloužit zejména k pokrytí vlastní potřeby energie uvnitř podpořené budovy  (min. 70% vyrobené elektřiny)

DALŠÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ

Řízené větrání se ZZT („rekuperace“)

 • Současně s opatřením z oblasti podpory  A  nebo samostatně:
 • Centrální systémy (C.4.1) – dotace až 100 000 Kč
 • Decentrální systémy  (C.4.2) – dotace až 75 000 Kč
 • Zajištění kvality vnitřního prostředí bez zásahu uživatele

Využití tepla z odpadní vody

 • Pouze v kombinaci s jinou oblastí podpory.
 • Až  5 000  Kč na jedno napojené odběrné místo, max. 15 000  Kč

Dotační program dešťovka

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady pro všechny stávající domy v celé  ČR (nelze pro novostavby, tzn. domy schválené k užívání po  27.4.2017).

Akumulace srážkové vody pro splachováním a zálivku zahrady.

 • Pro stávající domy – napojit alespoň jednu toaletu
 • Pro novostavby – napojit všechny toalety

Využití předčištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

OBLAST  B:  Výstavba domů v „pasivu“

 • Podpora 150 – 450 tis. Kč. Zvýhodněny jsou úspornější domy, zpravidla více využívající energii z obnovitelných zdrojů
 • Dotace poskytována jako na celý dům nelze kombinovat s podporou z oblastí  podpory  A  a C  na jednotlivá dílčí opatření, která jsou součástí projektu domu.
 • Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze stavebník, který se stane zároveň prvním vlastníkem domu  (podporu nelze poskytnout na koupi domu).
 • Maximální velikost  rodinného domu je omezena na 350 m2
 • Povinná instalace řízeného větrání se zpětným ziskem tepla a měření průvzdušnosti obálky budovy: blower-door  test.
 • Podpora na přípravu a realizaci projektu až  35 000  Kč
 • Možnost realizace většiny prací svépomocí.
 • Lhůta na dokončení domu až 36 měsíců.
 • Možnost podpory na „zelenou střechu“ či využití tepla z odpadní vody.

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Kotlíkovou dotaci vyhlašuje Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení administrace kotlíkových dotací, Krajský úřad Olomouckého kraje

 1. Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

 • Účelem je snížení úrovně znečištění ovzduší v Olomouckém kraji prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech

 • Za rodinný dům  se pro účely dotačního programu Kotlíková dotace v Olomouckém kraji III: považuje:

Stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní  a jedno  podzemní podlaží a podkroví,

 • Bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty,

 • Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. Za rodinný dům nepovažují

 • Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • Tepelné čerpadlo,

 • Automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky),

 • Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo),

 • Plynový kondenzační kotel,

 • Výše podpory

 • Podpora fyzickým osobám bude poskytnuta formou dotace a to ve výši:

 • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení tepelného čerpadla,

 • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu,

 • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 100 000 Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,

 • 75 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 95 000 Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle.

 • Lhůta pro předkládání žádosti o dotace

Dotační program pokračuje i po roku 2020