Stavební deník

Jak správně vést stavební deník?

Stavíte-li dům pro bydlení nebo rekreaci, jistě se vás týká povinnost vést stavební deník. Co má být vše zaznamenáno do stavebního deníku a jak často do něj zapisovat? Potřebujete vzor nebo ukázku zápisu do stavebního deníku?

Co je to stavební deník?

Stavební deník je písemný dokument, který se pořizuje průběžnými zápisy dotčených osob ohledně průběhu výstavby domu. Jedná se o součást dokumentace stavby, ve které jsou uvedeny všechny potřebné údaje o průběhu stavby, důležitých krocích a zásazích do provádění stavby. Povinnost vést stavební deník je dána stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho náležitosti a způsob vedení je uveden ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění.

Kdy se musí vést stavební deník?

Stavební deník musí být veden v případě stavby domu vyžadující stavební povolení nebo ohlášení. Výjimkou jsou stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. e) až k), u kterých postačí jednoduchý záznam o stavbě. Stavba rodinného domu však vyžaduje vždy vedení stavebního deníku. Pokud například stavíte bazén do 40 m2 nebo garáž do 25 m2 a výšky max. 5 m, stavební deník nejste povinni vést.

Stavební deník se vede ode dne převzetí a předání staveniště do dne dokončení stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při prohlídce (převzetí) stavby. Stavební deník musí být vždy přítomný na stavbě pro potřeby zápisů nebo kontroly. Po dokončení stavby předá stavební deník zhotovitel stavebníkovi (investorovi), který jej musí archivovat minimálně po dobu 10 let.

Kdo a kdy provádí zápis do stavebního deníku?

Stavební deník vede zhotovitel stavby. Montážní deník montážních prací a technických systémů vede subdodavatel montážník. Pokud je stavba prováděna svépomocí, stavební deník si vede stavebník.

Do stavebního deníku jsou oprávnění zapisovat zejména stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, autorský dozor, příp. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo autorizovaný inspektor. Při stavbě rodinného domu se však se všemi funkcemi nesetkáte.

Zápis do stavebního deníku se provádí vždy, když se na stavbě něco zhotoví, když dojde ke změně na stavbě nebo když proběhne dodávka nového stavebního materiálu, nebo přerušení prací v důsledku vyšší moci atd. Do stavebního deníku postačí zhotovit zápis vždy ke konci dne po ukončení prací a shrnout zde vše, co se na stavbě odehrálo. Zápis je možné provést nejpozději následující den.

Co vše se musí uvádět do stavebního deníku?

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou uvedeny ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění.

Stavební deník je tvořen dvěma oddíly. V prvním oddílu jsou uvedeny identifikační údaje, údaje o uzavřených smlouvách nebo různých rozhodnutí státní správy a druhý oddíl slouží pro pravidelné denní záznamy.

Identifikační údaje stavebního deníku obsahují název a místo stavby, jméno a sídlo účastníku výstavby (zhotovitel, stavebník, investor, projektant, subdodavatelé), jména osob zabezpečující odborné vedení provádění stavby, technického dozoru stavebníka, příp. autorského dozor. Dále si uvádí údaje projektové a technické dokumentace, seznam dokumentů a dokladů ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, rozhodnutí, protokoly) a změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Pravidelný denní záznam ve stavebním deníku obsahuje jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky, popis provedených prací, montáží a jejich časový postup, dodávky materiálu, výrobků, strojů a jejich uskladnění a zabudování a dále nasazení mechanizačních prostředků.

Do stavebního deníku se také může zapisovat, předání a převzetí staveniště, změny oproti projektu, vícepráce atd..

Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

f) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

q) dílčí přejímky ukončených prací,

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

u) odstranění vad a nedodělků,

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

Stavební deník a vzory zápisu

Pro lepší představu, jak má vypadat pravidelný záznam ve stavebním deníku, uvádíme vzor zápisu uvedený ve stavebním deníku. Ten se samozřejmě liší v mnoha věcech, zejména na základě prováděných stavebních prací:

Ukázka zápisu do stavebního deníku – stavebník

Datum: 31.3.2020

Počasí: Jasno, ranní teplota 10°C, odpoledne 22°C

Počet pracovníků na stavbě: pověřený pracovník + 5

Prováděné práce: zdění vnitřního dělicího zdiva tl. 100 mm v místnosti č. 101 -105 v 1.NP objektu, osazení nosných překladů nad dveřními otvory, napojení příčkového zdiva na stropní konstrukci, stavba dočasného lešení

Zápis provedl:


Ukázka zápisu do stavebního deníku – stavbyvedoucí

Zápis stavbyvedoucího:

Dne 31.3.2020 byla provedena kontrola provedených stavebních prací. Při kontrole bylo zjištěno nesprávné vyzdění vnitřní dělící příčky byl použit nesprávný materiál mezi místnostmi č. 101 a 105, jejíž umístění neodpovídá platné projektové dokumentaci (posunutí cca o 1,2 m). Navrhuji demolici příčky a její opětovné vyzdění dle projektové dokumentace.

Zapsal: stavbyvedoucí


Ukázka zápisu do stavebního deníku – objednatel (investor)

Datum zápisu: 31.3.2020

Objednatel upozorňuje, že vyžaduje zachovat původní příjezdovou cestu z přírodního kamene, která je ze stavební parcely napojena na ulici Komenského. Objednatel si nepřeje její odstranění nebo poškození.

Zapsal: zhotovitel 


Ukázka zápisu do stavebního deníku – stavebník + zhotovitel + stavební dozor

Datum zápisu: 31.3.2020

Dne 31.3.2020 byla dokončena subdodávka firmy J+M spol. s.r.o. – konstrukce dřevěného vaznicového krovu nad 2.NP objektu dle platné projektové dokumentace č. 125/6. S předáním stavby byl sepsán protokol o předání a převzetí staveniště č. 2019/01, ve kterém byly vytknuty vady a nedodělky, které se zhotovitel zavazuje odstranit do 20.2.2019. Po odstranění vad a nedodělků bude proveden zápis do stavebního deníku a do protokolu o předání a převzetí staveniště.

Podpis – stavebník –

Podpis – Zhotovitel

Zapsal – stavební dozor


Ukázka zápisu do stavebního deníku – zhotovitel

Datum zápisu: 31.3.2020

Datum: 31.3.2020

Počasí: Jasno, ranní teplota 13°C, odpoledne 22°C

Počet pracovníků na stavbě: pověřený pracovník vedoucí čety + 3

Prováděné práce:

  • – thermofasáda – montáž polystyrenových desek EPS-70/100-F tl. 180mm
  • – Montáž sádrokartonových
  • – desek stropů/stěn technické parametry

 

Dodávka stavebního materiálu:

  • – lepící a stěrkový tmel, talířové hmoždinky technické parametry, armovací mřížka, rohovníky – viz dodací list č………
  • – sádrokartonové desky včetně tepelné izolace – viz dodací list č………
  • – betonáž základů – viz dodací list

 

Strojní mechanizace:

  • kolový bagr pro výkop základů
  • autodomíchávač betonu

 

Zapsal: stavebník – zhotovitel