KOTLÍKOVÁ DOTACE

Kotlíkovou dotaci vyhlašuje Olomoucký kraj – odbor strategického rozvoje kraje, Oddělení administrace kotlíkových dotací na Krajském úřadě Olomouckého kraje:

1. Cílem dotačního programu je snížit emise z lokálního vytápění rodinných domů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

2. Účelem je snížení úrovně znečištění ovzduší v Olomouckém kraji prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech 

3. Za rodinný dům se pro účely dotačního programu Kotlíková dotace v Olomouckém kraji III: považuje:

 • Stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
 • Bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty,
 • Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji III. za rodinný dům nepovažují

 

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

 • Tepelné čerpadlo
 • Automatický kotel pouze na biomasu (např. štěpka, peletky)
 • Kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním (např. kusové dřevo)
 • Plynový kondenzační kotel

4. Výše podpory

Podpora fyzickým osobám bude poskytnuta formou dotace a to ve výši:

 • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení tepelného čerpadla,
 • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 120 000 Kč v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu,
 • 80 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 100 000 Kč v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním,
 • 75 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, maximálně 95 000 Kč v případě pořízení plynového kondenzačního kotle.

 

5. Lhůta pro předkládání žádosti o dotace   Dotační program pokračuje i po roku 2020