INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM – IROP

Úspora energií v bytových domech díky dotačnímu programu IROP.

Co všechno lze z IROP podpořit:

 • Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu (zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy, střechy, vnitřních konstrukcí, výměna výplňových výplní),
 • Instalace prvků stínění (pouze exteriérové prvky),
 • Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže,
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu,
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn,
 • Instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavbu centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji tepla,
 • Instalace solárních termických kolektorů včetně instalace akumulační nádrže,
 • Instalace solárních fotovoltaických soustav,
 • Připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií,
 • Výměna předávací stanice,
 • Regulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé a užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Kdo může žádat o podporu:

 • Vlastníci bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek

K získání podpory z IROP potřebujete:

 • Odsouhlasení stavebního záměru v oblasti energetických úspor dle stanov a písemný zápis ze schůze
 • Písemnou presenční listinu účastníků schůze
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Projektovou dokumentaci zpracovanou podle zákona č.183/2006 SB., tj. autorizovaným projektantem
 • Administrátora žádosti a všech potřebných dokumentů

Potřebné informace naleznete na webu IROP www.irop.mmr.cz, pod výzvou č. 78 Energetické úspory v bytových domech III.