STAVEBNÍ DOZOR

Úvodem

Proces stavby jako celku je poměrně náročná činnost pro všechny účastníky stavebního procesu. Stále se setkáváme se stavebníky, kteří si myslí, že zvládnou řízení stavby sami.  Na první pohled se zdá, že to není nic složitého, pokud je všechno ideální.

Smůla je, že takový stav na české stavbě nikdy nenastane. Vždy je něco špatně. Proto má být na stavbě vždy někdo, kdo řídí, rozhoduje, organizuje a koordinuje výstavbu z hlediska kontroly odborně prováděných prací. Pokud to není stavař (pouze stavebník), tak bude mít velmi těžkou pozici. Stavebník může být dobrý manažer, skvělý ekonom, ale pokud neví, kde jsou skrytá nebezpečí právě v použitých technologií a neumí se správně podívat na všechny návaznosti a souvislosti, musí zákonitě skončit s velkou dírou v rozpočtu a také nekvalitně provedenou stavbu.

Stavba jako komplex musí být pečlivě naplánována, důsledně koordinována a ještě důsledněji kontrolována. Stavba, aby byla kvalitní, funkční a obyvatelná, musí být realizována podle jasných daných pravidel. TA pravidla jsou dána projektovou dokumentací a ta se řídí stavebním zákonem a platnými normami.

Pak jsou tu smluvní vztahy, smlouvy a jejich dodržování. Toto musí být kontrolovatelné. Zde selhává i dost profesionálů a naprostá většina stavebníků – laiků.

Při koordinaci stavby se důrazně doporučuje sjednat si odborníka.

Činnost stavebního dozoru:

Základním předpokladem pro práci technického dozoru stavebníka (dále TDS), je ochrana všech zájmů investora – stavebníka. V ideálním (nejlepším) případě je TDS přizván již ve fázi stavebního záměru, projednání a povolení projektu a výběru zhotovitele.

Činnost stavebního dozoru je možno rozdělit do dvou fází:

Před započetím stavby

 1. Konzultace stavebního záměru
 2. Poradenství při zpracování projektové dokumentace, konzultace s projektantem a investorem
 3. Zastupování investora při vyřízení územního rozhodnutí, ohlášení stavebních prací, stavebního povolení
 4. Zajištění výběrového řízení na dodavatele prací
 5. Kontrola před uzavřením Smlouvy o dílo včetně cenové nabídky nebo rozpočtu s vybraným dodavatelem
 6. Doporučit stavebníkovi financování průběhu výstavby tak, aby byl platební kalendář  výhodný pro obě smluvní strany, nikoliv jen pro dodavatele. Zabrání se tak přefinancování dílčího plnění stavby tak, aby finanční prostředky byly čerpány dle skutečně provedených a dokončených prací
 

V průběhu výstavby

 1. Zajištění souladu všech povolení (rozhodnutí o umístění stavby, ohlášení stavebních prací, stavební povolení) s výstavbou
 2. Kontrola dodržování podmínek platných Smluv o dílo uzavřené mezi investorem a zhotovitelem stavebních prací
 3. Kontrola kvality prací, souladu použitých materiálů s projektovou dokumentací, dodržování technologických postupů dle platných norem a technických podkladů výrobců materiálu
 4. Kontrola dodržování časového plánu výstavby (harmonogram), který je přílohou Smlouvy o dílo
 5. Kontrola konstrukcí, konstrukčních zásad a instalací, jenž budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 6. Kontrola vedení sta stavebních a montážních deníků
 7. Odsouhlasení „soupisu skutečně provedených prací“, kontrola finančního čerpání prostředků
 8. Sledování provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
 9. Projednání případných dodatečných požadavků objednatele a méněprací s projektantem a dodavatelem, kontrola finanční správnosti ve vztahu k celkovéu rozpočtu stavby
 10. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, účast na jednání o odevzdání a převzetí stavby
 11. Soupis a kontrola při odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení
 12. Zajištění kolaudace stavby

 

Kdo je stavební dozor a kdy je potřeba?

Stavebním dozorem označujeme osobu, která tuto činnost provozuje pro stavebníka, který staví dodavatelsky nebo svépomocí.  Stavební dozor je veden z důvodu zajištění stavby dle projektové dokumentace, platných předpisů a norem, kontrolou vyplácení finančních prostředků, sledování harmonogramu výstavby.

Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní činnost, kterou provádí v průběhu realizace díla  fyzická osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník,provádějící stavbu svépomocí (pokud nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona).  

Stavební dozor potřebujete vždy, kdy jste se rozhodli stavět svépomocí