PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Poradenskou a konzultační činnost považujeme za velmi důležitou činnost především pro investora. V posledních letech se na stavbách a při přípravě staveb setkáváme s tím, že stavebník si sám zajišťuje projektovou dokumentaci, uzavírá smlouvy o dílo a sám provádí výběr zhotovitele a dodavatele dílčích částí stavby. Následně v průběhu zahájení prací investor zjistí, jakou provedl chybu, když si neprovedl odborné posouzení všech svých kroků při přípravě stavby (projektová dokumentace, smlouvy o dílo včetně rozpočtové části, finančního splátkového kalendáře, harmonogramu výstavby, výběr zhotovitele a v neposlední řadě stavební dozor).

Obecně lze říci, že při výstavbě proti sobě stojí dva odlišné zájmy smluvních partnerů. Stavební firma chce postavit co nejlevněji a nejrychleji (mít co největší zisk), investor žádá za své peníze co nejvyšší kvalitu a dodržování smluvních závazků (cenu, termíny, kvalitu). Ve většině případech je soulad obou stran tvrdým oříškem, protože investor (jakožto laik v tomto oboru) není většinou schopen poznat, kdy změna technologických postupů a použitých materiálů už jsou na úkor kvality a případné problémy se mohou projevit velmi brzy nebo až za několik let (bohužel zpravidla po záruce).

V mnoha případech si investor tuto skutečnost uvědomí až v průběhu výstavby (kdy už je pozdě, protože uzavřel nevýhodnou Smlouvu o dílo, odsouhlasil nevyvážený finanční rozpočet a důsledkem toho může dojít ke vzniku víceprací a k navyšování finančních nákladů na stavbu, prodlužuje se termín dokončení stavby, má přeplacenou část nedokončeného díla, které může být nenávratně nedobytné) a přizvaný stavební dozor už jen může dohlížet na zmírnění tohoto pochybení.

Ve většinou je pro realizaci stavby vyhotovena projektová dokumentace, která slouží především pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Z těchto důvodů nelze podle této dokumentace kvalitně stavět, protože k realizaci kvalitní stavby, musí být také kvalitní projektová a výrobní dokumentace (dřevostavby, detaily styků jednotlivých konstrukcí, izolace tepelné, otvorové výplně, střešní a obvodová konstrukce, spodní stavba, radonová izolace, technologická zařízení, vnitřní rozvody apod.), kterou si investor již nepořídí, protože to jsou pro stavebníka další finanční náklady, se kterými již nepočítal.

V případě, že investor si uvědomí na samém začátku, že potřebuje odbornou pomoc zkušeného odborníka v oblasti stavebnictví a nebo autorizovaného stavebního dozoru, potom je realizace stavby minimálně problémová a má záruku, že stavba se bude provádět v souladu se záměrem stavebníka, kvalitně, v termínu a s úsporou finančních prostředků.

V rámci dotačních programů Vám můžeme nabídnout odbornou poradenskou činnost a to v oblasti dotačních programů Nová Zelená Úsporám, Kotlíková dotace, Dešťovka a dotačního programu IROP.

Naši činnost provádíme na základě patřičných oprávnění a plně v souladu s legislativními požadavky a zákazníka. Nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Kromě vlastní tvůrčí práce je hlavním cílem firmy usnadnit práci ostatním projektantům, investorům a zhotovitelům při přípravě projektů, vypracování Smluv o dílo, při výběru vhodného dodavatele stavebních prací a také pomoc při realizaci díla.