POSUDKY STÁVAJÍCÍCH BUDOV

ZNALECKÉ  A  EXPERTNÍ  POSUDKY

Pokud jsme osloveni majiteli, kteří mají vady na realizované stavbě nebo již dokončeném díle a řeší reklamační vady nebo nedodělky s dodavatelem, tak v případě potřeby zajišťujeme odborné, znalecké a expertní posudky vad a poruch díla, jednotlivých konstrukcí i stavebních materiálů, včetně návrhu řešení oprav a projektové dokumentace. Včasným vyhodnocením rozsahu a příčin vad a poruch díla se mohou ušetřit značné finanční prostředky na opravy.

Cílem znaleckých a expertních posudků je dát odpověď na otázky objednatele a objektivně posoudit daný problém z věcného, právního a případně cenového hlediska. Naším úkolem je zjistit zda existují technické nebo cenové vady dodaného díla a pokud ano, tak je popsat a prokázat proč vznikly, kdo za ně nese zodpovědnost a navrhnout způsob odstranění, případně, za jaké finanční náklady.

Dále zajišťujeme stavebně technické průzkumy a speciální posudky, např. statické nebo mykologické, při napadení konstrukcí a materiálu biotickými škůdci (plísněmi, dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem).

Jaké dokumenty potřebujeme pro objektivní rozhodování (v případě, že je všechny vlastníte)

 1. Projektová dokumentace
 2. Smlouva o dílo
 3. Faktury
 4. Stavební deník
 5. Předávací protokol
 6. Zápisy z kontrolních dnů
 7. Fotodokumentaci průběhu stavby
 8. Harmonogram výstavby
 9. Platební kalendář
 10. Doklady vícepráce a méněpráce
 11. Zápisy stavebního dozoru