Stavební dozor – detailní popis činnosti

Stavba domu není jednoduchou záležitostí, ani ať ji stavíte svépomocí či si stavbu necháte provést stavební firmou na klíč. Pokud se ve stavebnictví dostatečně neorientujete, je vhodné si na stavbu přizvat nezávislý stavební dozor, jako vaši prodlouženou ruku, která bude hlídat vaše zájmy. V některých případech je pouze vřele doporučován, ale v některých případech vyžaduje přítomnost stavebního dozoru na stavbě přímo stavební zákon.

Stavební dozor je odborník, který má vzdělání v oboru a jisté zkušenosti z předešlých projektů a na stavbě se vyskytuje v celém jejím průběhu. Za úkol má dohlížet na kvalitu provedených prací, konstrukcí a všech částí stavby, především pak těch, které budou zakryté. Stavební dozor též kontroluje soulad provedených konstrukcí s projektovou dokumentací, sleduje také soulad údajů na faktuře se skutečně provedenými pracemi a s položkovým rozpočtem a společně se stavbyvedoucím, stavebníkem a jinými osobami je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku či do jednoduchého záznamu o stavbě.

Pokud je investorem člověk, který se ve stavebnictví nepohybuje a dostatečně nerozumí stavebním materiálům a technologickým postupům, je stavební dozor víceméně nutností, i když jsou práce prováděné stavební firmou. Stavební dozor v tomto případě vykonává kontrolu provedených prací a hájí zájmy investora, který jej za tuto práci platí.

1. Kdy je na stavbě potřeba mít dozor?

Pokud se investor rozhodne realizovat dům na klíč a objedná si stavební firmu, odborné vedení prováděné stavby zajistí stavbyvedoucí, jakožto zaměstnanec stavební firmy, který je placen stavební firmou. Stavbyvedoucí jedná v její prospěch a řídí na stavbě pracovníky a subdodavatele, stará se o dodávky a převzetí materiálu, kontroluje kvalitu provedených prací a vede stavební deník či zjednodušený záznam o stavbě.

Důležité je zmínit, že stavbyvedoucí nehlídá zájmy investora a pokud se na stavbě odvede nekvalitní práce či práce v nesouladu s projektovou dokumentací, investor se o tom nemusí dovědět i když sám kvalitu provedených prací pravidelně kontroluje. To je způsobeno zejména nedostatečnou odborností stavebníka, který tuto kontrolu provádí a který není seznámen s konkrétními stavebními a technologickými postupy.

Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat o angažování stavebního dozoru, resp. technického dozoru, který na provádění stavby bude dohlížet.

2. Stavební dozor je vyžadován i ze zákona

Dle § 160, odst. 4 je stavebník povinen zajistit stavební dozor u staveb prováděných svépomocí (pokud pro takovou činnost není sám odborně způsobilý).

Seznam všech staveb, které lze provádět svépomocí je uveden v tomtéž paragrafu v odstavci 3:

„(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět:

a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103, s výjimkou § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8,

b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.“

Jedná se tedy například o stavbu rodinného domu, stavební úpravy pro změny v užívání stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí, stavby opěrných zdí do výšky 1 m, různé terénní úpravy atd.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu jméno a příjmení stavebního dozoru a doložit prohlášení stavebního dozoru, že bude nad předmětnou stavbou vykonávat stavební dozor v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., a jinými právními předpisy.

3. Kdo může vykonávat dozor na stavbě?

Stavební dozor odvádí odbornou činnost a nelze jím být kdokoli. Stavební dozor může vykonávat pouze osoba vysokoškolsky vzdělaná v oboru stavebním či architektonickém nebo osoba se středním vzděláním stavebního směru a 3 roky praxe při provádění staveb. Kompletní definice stavebního dozoru je uvedena ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., §2, odst. 2 písm. d:

„d) stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb“.

Předmět činnost stavebního dozoru je poté uveden ve stavebním zákoně v §153, odst. 3 a 4:

„(3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

(4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.“

4. Jak často je dozor na stavbě?

Stavební dozor bude na stavbě přítomen v předem stanovené dny odvíjejících se od harmonogramu stavebních prací, a to dle znění smlouvy o dílo. Standardně se stavební dozor na stavbě objeví 2 – 3 krát za týden.

5.Výkon technického dozoru v jednotlivých fází stavby:

Základním předpokladem pro práci stavebního dozoru je ochrana všech zájmů investora – stavebníka. V ideálním případě je stavební dozor přizván již ve fázi stavebního záměru, k projednávání a povolování projektu a výběru zhotovitele.

Činnost stavebního dozoru je možno rozdělit do tří fází:

Před zahájením stavby:

 • Kontroluje projektovou dokumentaci před jejím vydáním,
 • Pomoc při tvorbě smluvních vztahů se zhotoviteli a zpracovává stanoviska ke smlouvě o dílo,
 • Kontroluje stavební rozpočty z hlediska finančního a věcného plnění,
 • Vyjadřuje se ke správnosti platebního kalendáře, aby nebyly dopředu placeny práce, které budou zahajovány později.
 • Možná pomoc s výběrem zhotovitelů – výběrová řízení je nutná konzultace se stavebním dozorem
 • Spolupracuje s geodety při vytýčení staveniště,
 • Přejímá výrobní (montážní a konstrukční) dokumentaci pro zhotovení stavby
 • Vypisuje termín předání a převzetí staveniště a vede jednání,

V průběhu výstavby:

 • Provádí fyzické kontroly na stavbě v určených fázích,
 • Konzultuje se zhotovitelem případné změny a doplňky v rámci realizace díla a navrhuje řešení a také odsouhlasí všechny technologické postupy,
 • Řídí kontrolní dny a účast na nich,
 • Kontroluje oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle platebního kalendáře nebo skutečně provedené práce
 • Kontroluje a přebírá od zhotovitele dílčí montáže po jejich dokončení a před jejich konečným zakrytí,
 • Kontroluje stavbu z hlediska kvality prováděných prací
 • Kontroluje případné vady a nedodělky,
 • Provádí průběžné pořizování fotodokumentace
 • Každá kontrola je pak zapsána do stavebního deníku, který musí být uložen na stavbě,
 • Převzetím práce – díla od zhotovitele, přebírá podstatný podíl zodpovědnosti za správnost vyhotovení,

Při předáni stavby do užívání:

 • Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby,
 • Průběžně přebírá od zhotovitele doklady k již dílčím provedeným zkouškám, záruční listy, technickou dokumentaci k technickým zařízení,
 • Kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení,
 • Organizuje kolaudaci realizované stavby,
 • Na výzvu stavebníka se účastní závěrečné kontrolní prohlídky stavby prováděné stavebním úřadem.

Konkrétní zodpovědnost a činnost stavebního dozoru, jsou pak dány uzavřenou Příkazní smlouvou a požadavky investora.