Činnost technického dozoru investora před realizací

Činnost technického dozoru investora v průběhu přípravy před realizací zpracování projektové dokumentace, výběru zhotovitele včetně kontroly smlouvy o dílo.

 • Účastní se jednání při zpracování projektové dokumentace a to z hlediska proveditelnosti, komplexnosti a také z hlediska bezpečnosti (BOZP na staveništi).
 •  Před podepsáním smlouvy o dílo provede pro stavebníka kontrolu SoD, zda odpovídá z hlediska věcnosti, finančního plnění, termínu a časovému plnění.
 •  Účastní se výběru zhotovitele na realizaci díla, popř. výběru subdodavatele.

 

Činnost technického dozoru v průběhu realizace

 • Sleduje a kontroluje, zda zhotovitel provádí stavbu podle schválené dokumentace a dalších podmínek definovaných stavebním povolením a technickými normami.
 • Kontroluje podklady zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečnosti provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem.
 • Kontroluje dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění.
 • Doporučuje investorovi případné změny a doplňky projektové dokumentace, Provádí technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací.
 • Provádí kontrolu zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu dokladů prokazující kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících.
 • Provádí kontrolu časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací.
 • Provádí technickou a věcnou kontrolou prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupnění.
 • Připravuje podklady pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby.
 • Doporučuje investorovi organizační přípravu předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění.
 • Kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků.