Základní informace

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy nahradil dříve užívaný „Energetický průkaz budovy“ podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., který však hodnotil budovu pouze z hlediska potřeby energie na vytápění.

Energetický štítek obálky budovy

Grafické vyjádření stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu a je obdobou energetického štítku používaného u elektrospotřebičů. Energetický štítek obálky budovy definovaný normou ČSN 730540-2:2007 klasifikuje budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Energetický štítek obálky budovy nahrazuje dříve užívaný “Energetický štítek budovy“.

Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A – G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G).

005617o1Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ukládá zákon 406/2000 Sb. od roku 2009, a to při výstavbě všech nových budov a větších změnách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy.

Co nabízíme?

 

PENBFirma TERMOBAU s.r.o. jako autorizovaný energetický auditor vystavuje Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a Energetický štítek obálky budovy. Při stanovení energetické náročnosti vycházíme ze stavební dokumentace a z vlastního měření. Na základě zjištěných údajů vystavíme Energetický štítek s zařazením budovy do příslušné kategorie energetické náročnosti nebo kompletní zprávu (u novostaveb povinnou) formou Průkazu energetické náročnosti budovy.

Stanovení tepelněizolačního standardu obálky budovy na základě tzv. průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy vypovídá z velké části o potřebě tepla na vytápění budovy. Na základě tepelněizolačního standardu obálky budovy je budova zatříděna na stupnici A až G.

Co Vám průkaz PENB nebo Energetický štítek přinese:

  • stanoví kolik Vás bude stát vytápění budovy
  • informuje o kategorii, do které hodnocený objekt patří a do jaké kategorie by se dal zařadit po případné realizaci energeticky úsporných opatření
  • informuje o využití energie na vytápění, osvětlení, ohřev vody či chlazení.

Jaké jsou požadavky?

Požadavek normy je stanoven minimálně horní hranicí třídy C. Tento minimální požadavek musí splnit každá nově projektovaná nebo rekonstruovaná budova. Výjimku tvoří např. památkově chráněné objekty nebo rekonstruované objekty, u nichž se splnění tohoto požadavku prokáže jako technicky, ekonomicky a funkčně nevhodné s ohledem na životnost budovy, její účely apod. Tento dokument je třeba také dobrým nástrojem pro definování požadavků investora vůči projektantovi na energetickou náročnost budovy na vytápění. A tak například pro nízkoenergetické domy je doporučeno, aby průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy minimálně ve třídě B, nebo pro pasivní domy minimálně ve třídě A.