Zajišťujeme…

Zajistíme Vám kompletní vypracování projektové dokumentace od návrhu stavby, přes zpracování dokumentace pro stavební a územní řízení, realizaci staveb, až po vypracování dokumentace pro kolaudační řízení.

Součástí projekčních prací bývá většinou i Inženýrská činnost, která zajišťuje veškerou komunikaci s úřady a dotčenými orgány. Inženýrská činnost zahrnuje tyto činnosti:

 • vyřízení vyjádření správců technických sítí 
 • zajištění podkladů pro stavební povolení
 • zajištění kolaudačního řízení
 • vypracování posudků potřebných k územnímu řízení a stavebnímu povolení

BIMTECHIMAGEdocumentation-virtual_building

Inženýrská činnost

 • Spolupráce při návrhu technologie
 • Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnut
 • Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
 • Zpracování projektu pro realizaci stavby
 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Autorský dozor projektanta
 • Odborné konzultace
 • Vypracování architektonické, urbanistické a provozní studie

Ukázka naší práce

projekt_01projekt_02projekt_03

projekt_04projekt_05

Projektová dokumentace

Každá stavba musí být postavena či rekonstruována na základě Projektové dokumentace. V případě rekonstrukce je nejprve nutné zaměřit stávající stav objektu. Poté následuje vlastní vypracování projektové dokumentace, při kterém se komplexně prověřují vztahy mezi stavbou a jejím okolím z ohledů vlastnických práv, požadavků zvláště chráněných zájmů státu, požadavků občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivů stavby do prostředí. V dalších fázích se prověřují vlastnosti stavby z hlediska jejich bezpečnosti, odolnosti, prostorového uspořádání a technické vybavenosti. Je-li stavba v souladu se sledovanými parametry, projektová dokumentace upřesňuje požadavky na materiály, technologické postupy a na kvalitu a způsob provádění stavebních prací. Součástí této dokumentace jsou též podrobné výkazy množství potřebných materiálů a prací.

Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Protože jsou současné stavby obvykle dosti složitými soustavami struktur stavebních a technických, je proces jejich přípravy i konečné dokumentace sledován jak ze strany veřejných orgánů (stavební úřady, orgány ochrany zdraví, bezpečnosti, kultury a přírody) tak ze strany jejich pořizovatelů (důvody ekonomiky výstavby a provozu) na základě formálně ustálených požadavcích na vybavenost a obsah jednotlivých částí projektů.