Úvodem

Nabízíme profesionální služby, kterých může využít každý, kdo plánuje výstavbu nového rodinného domu nebo rekonstrukci stávajících objektů. Náš stavební dozor, projektant a energetický specialista vám pomůže ušetřit čas, peníze a hlavně zajistí, aby dílo bylo odborně provedené.

Proč?

Poradenskou a konzultační činnost považujeme za velmi důležitou činnost především pro investora. V posledních letech se na stavbách a při přípravě staveb setkáváme s tím, že stavebník si sám zajišťuje projektovou dokumentaci, uzavírá smlouvy o dílo a sám provádí výběr zhotovitele a dodavatele dílčích částí stavby. Následně v průběhu zahájení prací investor zjistí, jakou provedl chybu, když si u specialistu a odborníka na provádění staveb neprovedl odborné posouzení všech kroků při přípravě stavby (projektová dokumentace, smlouvy o dílo, výběr zhotovitele a v neposlední řadě stavební dozor).

V rámci dotačních programů provádíme odbornou poradenskou činnost a to v oblasti dotačního programu Nová Zelená Úsporám, Kotlíkovou dotaci a dotačního programu IROP.

Naši činnost provádíme na základě patřičných oprávnění a plně v souladu s legislativními požadavky zákazníka. Nabízíme individuální přístup ke každému zákazníkovi se snahou o splnění věcných, časových a normových požadavků zákazníka.

Kromě vlastní tvůrčí práce je hlavním cílem firmy usnadnit práci ostatním projektantům, investorům a zhotovitelům  při přípravě projektů, vypracování Smlouvy o dílo, výběru vhodného dodavatele stavebních prací a vlastní realizaci díla.

 

 

 

V rámci našeho oboru můžeme nabídnout následující činnosti:

Technický dozor investora:

Cílem technického dozoru investora je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek, výrobků, prací a služeb s:

 • Zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy
 • Kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací,
 • Kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou a technickou dokumentací,
 • Kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu,
 • Kontrola vad a nedodělků,
 • Řízení kontrolních dnů a účast na nich,
 • Pořizování dokumentace průběhu stavby,
 • Organizaci kolaudace provedené stavby,
 • Pro čerpání dotací se rozšíří rozsah činnosti stavebního dozoru
 • Svou činností dokáže ušetřit investorovi čas nemalé finanční prostředky a také problémy s možnou reklamací.

Dotační programy NZÚ, Kotlíková dotace a IROP:

 • Zpracujeme projektovou dokumentaci dle podmínek dotačních programů,
 • Vypracujeme Průkazy energetické náročnosti budov, Odborné posudky pro dotační program NZÚ, a návrhy na opatření kotlíkové dotace,
 • Zajistíme potřebné stavební povolení, ohlášení stavby pro dotační programy,
 • Spolupracujeme při výběru zhotovitele
 • Vypracujeme veškeré další dokumenty potřebné pro dotační program,
 • Žádosti o dotaci vypracujeme a odesíláme se požadovanými dokumenty na SFŽP,
 • Po dokončení díla vypracujeme závěrečné hodnocení realizovaného díla ve spolupráci s projektantem, energetickým specialistou, zhotovitelem stavby a investorem tak, aby bylo možné získat dotaci v plné výši.

Základní chybou stavebníka je, že před zahájením stavby:

Při uzavírání Smlouvy o dílo je nutná asistence stavebního dozoru, jinak je smlouva předložená neúplná,  jednostranně výhodná jen pro zhotovitele. Jak je jednostranně uzavřená Smlouva o dílo, tak také jedná nekompromisně zhotovitel se stavebníkem a také potom je dílo tak provedeno. Nejhorší je to u dodávek oken a dveří, kde Smlouva o dílo je pro stavebníka velmi nevýhodná, stavebník nezná správné technická řešení, ale musí se ihned zavázat při podpisu Smlouvy o dílo včetně několika přílohám (nejběžnější jsou Všeobecné podmínky), že objednatel byl seznámen s obsahem Smlouvy o dílo, že jí rozumí a se vším souhlasí.

Stavebník si sám zajišťuje projektovou dokumentaci a konzultace probíhá pouze mezi projektantem a stavebníkem. Projekt většinou slouží pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby a chybí důležité detaily v projektu pro správnou realizaci díla. Při přizvání ke konzultaci stavebního dozoru, může odborně zdatný stavební dozor podat návrhy na doplnění potřebných detailů, ovlivnit návrhy na tepelnou izolaci a především detaily správného osazení oken a dveří, posouzení stávajícího stavebně technického stavu domu a podobně.

Při výběru zhotovitele stavebních prací stavebník většinou dá na pochybná doporučení známých. Neposuzuje při výběru zhotovitele, zda je odborně zdatný provést dílo kvalitně včetně požadavků dotačního programu. O zpracování závěrečných dokladů, jako je předávací protokol, faktury a další dokumenty k dotačním programům nemá vůbec ponětí. Stavebník žádá o dotaci a většinou nemá se zhotovitele uzavřenou písemnou Smlouvu o dílo, má pouze podepsanou cenovou nabídku, ve které je uvedena jen cena. Po dokončení realizace nastávají problémy s doložení všech dokladů, potřebných k vyplacení dotace, s délkou záruční doby, více-prací a pod.